ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Лідія Сліпчишин успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

У листопаді 2019 року відомий науковець, дослідник професійної освіти, доцент Львівського навчально-наукового центру ПО НПУ ім. М.П.Драгоманова Лідія Сліпчишин успішно захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Методична система художньо-технічного проектування у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)).

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Підтримати колегу приїхав директор Львівського навчально-наукового центру Михайло Копельчак.

Науковим консультантом був доктор педагогічних наук, професор Володимир Тименко (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти).

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Валентина Титаренко (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, декан факультету технологій і дизайну), доктор педагогічних наук, доцент Микола Курач (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, декан гуманітарно-технологічного факультету); доктор педагогічних наук, доцент Микола Близнюк (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, професор кафедри дизайну).

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що:

– уперше сформульовано й науково обґрунтовано теоретичні й методичні засади художньо-технічного проектування у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників:

– розроблено та експериментально перевірено модель методичної системи художньо-технічного проектування у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників, яка забезпечує інтеграцію технічного і художнього проектування; показує можливості його поетапного навчання; передбачає цілеспрямований розвиток проектно-творчої компетентності як складової професійної компетентності;

-розробленоконцепцію художньо-технічного проектування у фаховій підготовці майбутніх робітників технічних професій, в основу якої покладено такі ідеї: взаємодоповнення уроків з технічних дисциплін і виробничого навчання гуртковою художньо-технічною творчістю, що розширює можливості для пробудження креативності й виявлення проектно-творчого потенціалу майбутніх кваліфікованих робітників, забезпечує використання їх здібностей до художньо-технічного проектування на сучасному ринку праці в умовах інформаційного суспільства;

-визначено і реалізовано основні об’єктивні та суб’єктивні педагогічні умови розвитку художньо-технічного проектування у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (мотиваційно-цільові, процесуально-змістові, організаційно-технологічні та суб’єктивно-орієнтовані);

– визначено ефективні шляхи поетапного впровадження художньо-технічного проектування у фахову підготовку кваліфікованих робітників технічної галузі;

– уточнено зміст базових понять дослідження «художньо-технічне проектування», «художньо-технічна творчість», «індустріальний дизайн» як суміжних і різнорівневих у системі професійної (професійно-технічної) дизайн-освіти, а також поняття «проектно-творча компетентність» – універсального утворення, що є важливою складовою професійної компетентності та забезпечує можливість усвідомлення орієнтирів власної діяльності та внутрішньої установки на їх цілеспрямоване застосування;

– удосконалено складові методичної системи художньо-технічного проектування у фаховій підготовці кваліфікованих робітників: організаційні форми урочно-позаурочної роботи з технічних дисциплін і виробничого навчання; методи навчання художньо-технічного проектування; педагогічні технології розвитку природних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників на уроках і гурткових заняттях; змістовий компонент (розробленомодулі з художньо-естетичним потенціалом для технічних дисциплін і виробничого навчання; зміст гурткових занять з художньо-технічного проектування);

– отримали подальший розвиток теоретико-методичні засади і зміст художньо-технічного проектування в системі П(ПТ)О: обґрунтування художньо-технічного проектування на засадах полінаукового підходу у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників технічних професій; аргументований вибір критеріїв, показників і рівнів сформованості проектно-творчої компетентності учнів.

Основні теоретичні та практичні результати дослідження відображено в 65 публікаціях: 2 одноосібні монографії (43,4 др. арк.), 4 колективні монографії (1 – міжнародна), 27 статей у наукових педагогічних фахових виданнях України, 10 статей в іноземних наукових виданнях, з них 4 в періодичних, 5 статей наукометричних, 11 статей і тез у збірниках матеріалів конференцій, 3 посібники (один у співавторстві), 2 програми, 1 концепція.

Нагадаємо, у 2018 році Лідія Сліпчишин у залі Новояворівського міського краєзнавчого музею презентувала монографію “Яворівська художня школа”, що стала знаковою працею щодо цієї тематики.  Адже Лідія Сліпчишин в науковому дослідженні розкрила невідомі сторінки понад 120-ти річної історії виникнення, діяльності та успіху «яворівської забавкарської школи» в минулому, а сьогодні Художнього професійно-технічного училища імені Й. П. Станька, що в смт. Івано–Франкове.

13 Листопада 2019

Автор: