ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перелік

курсів для педагогів загальноосвітніх шкіл, закладів професійної, фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти для проходження підвищення кваліфікації

Опис курсу

«ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ»

Назва ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Сліпчишин Лідія Василівна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогів закладів професійної освіти, які прагнуть поліпшити ефективність професійної діяльності.
Обов’язковий зміст Сліпчишин Л.В. Психологія праці: навч. посібник для модульного лекційно-практичного курсу, 2018.
Основна мета Забезпечити базову теоретичну підготовку слухачів з психології праці, яка створить основу для їхньої практичної роботи, що пов’язана з професійною діяльністю. Опанувати знання про психологічний аналіз професійної діяльності, її умови та ефективність. Сприяти розвитку тих якостей, які потрібні для психотерапії педагогічної праці.
Стислий опис Зміст модуля «Психологія праці» складений з урахуванням того, що слухачі курсів підвищення кваліфікації на практиці зустрічаються з багатьма явищами і проблемами, які розглядаються в модулі. Часто непідготовлена людина приймає неадекватне рішення, яке може мати негативні наслідки в професійній діяльності. Тому розгляд основних понять стосовно професійної діяльності як елемента життєдіяльності людини і системи соціальних відносин є важливим та актуальним. Пропонований курс розрахований на досить детальне вивчення тенденцій і тих змін, які вносять в педагогічну діяльність сучасні дослідження в галузі педагогіки і психології, а також техніко-технологічні зміни в суспільстві.
Переваги Інтенсивний курс, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін засвоїти сучасні відомості стосовно психологічних особливостей професійної діяльності.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: психічні регулятори діяльності; класифікацію професій та засобів праці; основні поняття професійної діяльності; основні поняття про стрес та технології ресурсозбереження;              мотивацію праці та передумови її формування;            основні поняття про ефективність професійної діяльності; основні поняття про профпридатність та кризи професійного становлення. По завершенню курсу слухачі вмітимуть: визначати ознаки криз професійного становлення; вибирати шляхи професійної реабілітації; вибирати адекватні стилі діяльності; розвивати необхідні професійно важливі якості та властивості.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з психології, професійної педагогіки, педагогічної психології, основ виробництва.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ»

Назва ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Сліпчишин Лідія Василівна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогів установ, що проводять освітню діяльність, які прагнуть поліпшити ефективність професійної діяльності.
Обов’язковий зміст Сліпчишин Л.В. Технології педагогічного спілкування : навч. посібник для модульного лекційно-практичного курсу, 2019.
Основна мета засвоєння основних теоретичних напрямів і практичних навичок педагогічної взаємодії, педагогічної підтримки, педагогічної фасилітації, наставництва та педагогічного коучингу, які можуть застосовуватись у практиці професійної роботи з різними групами людей (учні, студенти, працівники, батьки)
Стислий опис Зміст курсу «Технології педагогічного спілкування»  складений з урахуванням того, що слухачі курсів підвищення кваліфікації на практиці зустрічаються з багатьма явищами і проблемами, які розглядаються в темах курсу. Часто непідготовлена людина приймає неадекватне рішення, що може мати негативні наслідки в професійній діяльності. Тому розгляд основних понять взаємодії в системі «учень-педагог», видів організаційної взаємодії між ними є важливим та актуальним. Пропонований курс розрахований на досить детальне вивчення тенденцій і тих змін, які вносять в педагогічну діяльність сучасні дослідження в галузі педагогіки і психології, а також техніко-технологічні зміни в суспільстві.
Переваги Інтенсивний курс, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін засвоїти сучасні відомості стосовно методики викладання професійних дисциплін.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: сучасні теоретичні і методологічні засади педагогічного спілкування; сучасні вимоги до педагогічного спілкування; організаційні типи педагогічного спілкування та їх використання у різних ситуаціях.  сучасні освітні інновації; сучасні організаційні форми, По завершенню курсу слухачі вмітимуть: вибирати адекватну до ситуації технологію педагогічного спілкування;  проектувати структуру заняття залежно від освітньої мети і провідної технології педагогічного спілкування; практично реалізувати педагогічні інновації у своїй роботі.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної педагогіки,професійної педагогіки, теорії виховної роботи, педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«КУЛЬТУРА РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Назва КУЛЬТУРА РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Сліпчишин Лідія Василівна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогів установ, що проводять освітню діяльність, які прагнуть поліпшити ефективність професійної діяльності.
Обов’язковий зміст Сліпчишин Л.В Культура розумової діяльності: конспект лекцій для модульного лекційно-практичного курсу, 2019.
Основна мета Засвоєння основних теоретичних положень мисленнєвої діяльності людини, що дозволить поліпшити розуміння власної та учнівської особистості, а також продуктивність професійної діяльності.
Стислий опис Зміст курсу «Культура розумової діяльності» побудований з урахуванням того, що слухачі курсів підвищення кваліфікації на практиці зустрічаються з багатьма явищами і проблемами, які часто мають психологічне підґрунтя. Ознайомлення з роллю мислення в життєдіяльності людини, його видами, особливостями, організацією дозволяє краще пізнати власні та учнівські особливості мисленнєвої діяльності і з урахуванням цього формувати відповідну культуру. Пропонований курс розрахований на вивчення психологічних засад, що визначають функціонування мислення як вищого пізнавального процесу, і впровадження набутих знань і сформованих вмінь у педагогічну практику. Для цього пропонуються різні методики і техніки.
Переваги Інтенсивний курс, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін засвоїти сучасні відомості стосовно культури розумової діяльності і використати для поліпшення власного життя та успішності учнів.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: сучасні теоретичні і методологічні засади функціонування мислення; сучасні вимоги до рівнів мислення фахівців; види мислення та особливості їх функціонування, використання у різних ситуаціях. По завершенню курсу слухачі вмітимуть: проектувати структуру заняття залежно від освітньої мети і внутрішньої психологічної діяльності учнів; практично реалізувати отримані знання  у своїй роботі.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної та педагогічної психології,загальної та професійної педагогіки.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ»

Назва Інтерактивні методи навчання
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна, старший викладач НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогів установ, що проводять освітню діяльність, які прагнуть поліпшити ефективність професійної діяльності.
Обов’язковий зміст Колісник-Гуменюк Ю.І. Колісник-Гуменюк Ю. І. Культурологія. Експериментальний курс для медичних коледжів. Навчально-методичний посібник. — Львів: Гал-ЕКСПО, 2011. — 117 с. Колісник-Гуменюк Ю. І. Історія України : [інтерактивні методи навчання] : навч.-метод. посіб. для студентів мед. закладів II—IV рівнів акред. Львів : ЗАТ Гал-ЕКСПО,  2007. — 140 с.
Основна мета Мета курсу – розкрити суть інтерактивного навчання, подати його теоретичні засади, розглянути інтерактивні форми, методи, прийоми навчання, застосувати на традиційних заняттях елементи інтерактивного навчання.
Стислий опис У зміст курсу «Інтерактивні методи навчання» вкладено методологічні, психологічні, організаційні і методичні основи організації активного навчання, інтерактивні методи викладання, проаналізовано вікові психологічні особливості студентів і професійну компетентність викладача як необхідну умову організації інтерактивного навчання. Розглянуто як інтерактивні форми навчання (рольові ігри, тренінги тощо), так і інтерактивні методи, прийоми, елементи (робота в парах, малих групах), які використовуються в традиційних формах навчання (лекція, практичне, семінарське заняття, лабораторна робота, самостійна 6 навчальна діяльність студентів, науково-дослідна робота, навчальна практика тощо). Розкрито особливості організації інтерактивних форм і методів навчання, подано методичні рекомендації щодо їх організації і проведення. Основні завдання курсу полягають в: розумінні психологічних засад та механізмів тренінгу; формуванні в учасників здатності до складання програм занять з використанням інтерактивних методів та проведенні цих занять
Переваги Курс має практичне спрямування, тому навчання не відбувається за традиційною схемою лекційно-семінарських занять. Кожне заняття є комбіновим, оскільки поєднує міні-лекції та практичні вправи.  
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: особливості інтерактивного навчання; основні принципи та концепції інтерактивного навчання;види інтерактивних методик та способи їх застосування;особливості роботи з групою з врахуванням групової динаміки;засади побудови програми тренінгу та інтерактивного семінару;етичні принципи роботи тренера в групі. По завершенню курсу слухачі вмітимуть: використовувати інтерактивні методики в навчальних семінарах та тренінгах;розробляти програми тренінгових занять;підбирати адекватні інтерактивні методики до теми заняття та його учасників;проводити інтерактивні методики в групі, зазначені в змісті навчальних тем;керувати групою та контролювати роботу учасників семінару.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати,на практиці. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної педагогіки,професійної педагогіки, теорії виховної роботи, педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, діалог, дискусії, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ»

Назва Інтерактивні методи навчання
Дати проведення курсу  
Обсяг 30 годин
Викладач Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна, старший викладач НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогів установ, що проводять освітню діяльність, які прагнуть поліпшити ефективність професійної діяльності.
Обов’язковий зміст Колісник-Гуменюк Ю.І. Колісник-Гуменюк Ю. І. Культурологія. Експериментальний курс для медичних коледжів. Навчально-методичний посібник. — Львів: Гал-ЕКСПО, 2011. — 117 с. Колісник-Гуменюк Ю. І. Історія України : [інтерактивні методи навчання] : навч.-метод. посіб. для студентів мед. закладів II—IV рівнів акред. Львів : ЗАТ Гал-ЕКСПО,  2007. — 140 с.
Основна мета Мета курсу – розкрити суть інтерактивного навчання, подати його теоретичні засади, розглянути інтерактивні форми, методи, прийоми навчання, застосувати на традиційних заняттях елементи інтерактивного навчання.
Стислий опис У зміст курсу «Інтерактивні методи навчання» вкладено методологічні, психологічні, організаційні і методичні основи організації активного навчання, інтерактивні методи викладання, проаналізовано вікові психологічні особливості студентів і професійну компетентність викладача як необхідну умову організації інтерактивного навчання. Розглянуто як інтерактивні форми навчання (рольові ігри, тренінги тощо), так і інтерактивні методи, прийоми, елементи (робота в парах, малих групах), які використовуються в традиційних формах навчання (лекція, практичне, семінарське заняття, лабораторна робота, самостійна 6 навчальна діяльність студентів, науково-дослідна робота, навчальна практика тощо). Розкрито особливості організації інтерактивних форм і методів навчання, подано методичні рекомендації щодо їх організації і проведення. Основні завдання курсу полягають в: розумінні психологічних засад та механізмів тренінгу; формуванні в учасників здатності до складання програм занять з використанням інтерактивних методів та проведенні цих занять
Переваги Курс має практичне спрямування, тому навчання не відбувається за традиційною схемою лекційносемінарських занять. Кожне заняття є комбіновим, оскільки поєднує міні-лекції та практичні вправи.
Очікувані результати По завершенню курсу слухачі знатимуть:
  особливості інтерактивного навчання; основні принципи та концепції інтерактивного навчання;види інтерактивних методик та способи їх застосування;особливості роботи з групою з врахуванням групової динаміки;засади побудови програми тренінгу та інтерактивного семінару;етичні принципи роботи тренера в групі. По завершенню курсу слухачі вмітимуть: використовувати інтерактивні методики в навчальних семінарах та тренінгах;розробляти програми тренінгових занять;підбирати адекватні інтерактивні методики до теми заняття та його учасників;проводити інтерактивні методики в групі, зазначені в змісті навчальних тем;керувати групою та контролювати роботу учасників семінару.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати,на практиці. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної педагогіки,професійної педагогіки, теорії виховної роботи, педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, діалог, дискусії, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Програма курсу

Модулі/Завдання Кількіст годин
М1. Тема 1: Провідні наукові підходи до підготовки викладачів Удосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів. Зарубіжний досвід навчання. 6 (2+4)
М2. Тема 2: Теоретичні засади інтерактивних методів навчання Основні типи навчання: пасивне, активне, інтерактивне. Психологічні особливості інтерактивних методів навчання: ролі викладача та студента. 6 (2+4)
М3. Тема 3: Історичне становлення інтерактивних методів навчання. Модель Д. Колба, як базовий принцип інтерактивних методів навчання. Ефективність різних методів навчання: піраміда засвоєння знань. Особливості навчання дорослих (за М. Ноулзом). Класифікація інтерактивних методів. 6 (2+4)
М4. Інтерактивні лекції Інтерактивна лекція: базові принципи. Види інтерактивних лекцій: проблемна-лекція, лекція з запланованими помилками, лекція вдвох, лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція, лекція діалог. Прийоми активізації лекції. 6 (2+4)
М5. Робота в групах Психологічні особливості роботи в групі. Поділ на групи: робота в парах, метод «Навчаючись вчуся», карусель, метод «Мікрофону», «Акваріум», «Незакінчене речення». Специфіка постановки завдань, залежно від кількості осіб в групі. Переваги та недоліки роботи в групах. 6 (2+4)
Всього: 30
з них теорії і практики 10+20

Опис курсу

«ПЕДАГОГІЧНА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ»

Назва ПЕДАГОГІЧНА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Кубська Лариса Іванівна, викладач НПУ імені М.П.Драгоманова
Для кого призначений Для педагогів, які прагнуть покращити навички критичного мислення, перевірки та аналізу інформації з метою її якісного використання в професійній діяльності
Обов’язковий зміст Кубська Л.І. Педагогічна медіаграмотність : навч. посібник для модульного лекційно-практичного курсу, 2020.
Основна мета засвоєння основних знань і  вмінь з основ медіаграмотності з метою розуміння значення дидактичного, психолого-педагогічного і методичного аспектів використання медіа в професійній діяльності педагога та його особистісному зростанні.
Стислий опис Зміст курсу «Педагогічна медіаграмотність» складений з урахуванням того, що слухачі курсів підвищення кваліфікації на практиці зустрічаються з багатьма явищами і проблемами, які розглядаються в темах курсу. Курс допоможе покращити навички критичного мислення, перевірки та аналізу інформації, формуватиме базу знань щодо творення медіатексту, сучасних маніпулятивних технологій у медіа, безпеки у соціальних мережах, підвищить рівень інформаційно-комунікативних знань педагогів.   Пропонований курс розрахований на опанування тенденцій, технологій із врахуванням змін, які відбуваються відповідно до вимог інформаційного суспільства, а також тих, які вносять у педагогічну діяльність сучасні дослідження в галузі педагогіки і психології.
Переваги Інтенсивний курс, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін засвоїти сучасну інформацію (текстовий, аудіоконтент) щодо роботи в медіасередовищі .
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: сучасні теоретичні і методологічні засади педагогічної медіаграмотності; сучасні вимоги до оцінки та роботи в інформаційному просторі з урахуванням дидактичних аспектів; По завершенню курсу слухачі вмітимуть: вибирати адекватну до ситуації інформацію; розуміти сутність повідомлень і протистояти маніпуляціям, впевнено орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, практично використовувати можливості засобів масової комунікації у професійній діяльності.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної педагогіки, професійної педагогіки, педагогічної психології, ділової мови.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література за темою. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ»

Назва Дидактика професійно-практичної підготовки.
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Якимович Тетяна Дмитрівна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогів установ, що проводять освітню діяльність, які прагнуть поліпшити ефективність професійної діяльності.
Обов’язковий зміст Якимович Т.Д. Основи дидактики професійно-практичної підготовки : навч. -метод посібник, 2018.
Основна мета передбачає критичне висвітлення як теоретичних так і практичних проблем дидактики професійно-практичної підготовки, а також дидактичний аналіз особливостей діяльності педагога професійного навчання.
Стислий опис Програмою передбачено вивчення наукових основ професійно-практичної підготовки, ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями,  висвітлення ряду питань щодо професійної діяльності педагога професійного навчання.  У даному курсі передбачено практичні заняття, де розглядаються питання прикладного застосування методик професійно-практичної підготовки, обмін педагогічним досвідом,  розробки  методичних матеріалів. Передбачається конкретизація методичних положень та розробка науково-методичного забезпечення професійно-практичної підготовки при навчанні груп певного професійного профілю Пропонований курс розрахований на досить детальне вивчення тенденцій і тих змін, які вносять в педагогічну діяльність сучасні дослідження в галузі педагогіки і психології, а також техніко-технологічні зміни в суспільстві.
Переваги Курс спрямований на формування критичного мислення, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін засвоїти сучасні відомості стосовно психологічних особливостей професійної діяльності.
Очікувані результати   В результаті вивчення предмету слухачі повинні знати: завдання та зміст професійно-практичної підготовки у професійних (професійно-технічних) закладів освіти; форми і методи професійно-практичної підготовки; професійні вимоги до педагога професійного навчання;організаційні особливості процесу професійно-практичної підготовки;нормативні документи щодо професійно-практичної підготовки;особливості методик професійно-практичної підготовки; особливості розробки науково-методичного забезпечення професійно-практичної підготовки.             В результаті вивчення курсу слухачі повинні вміти: розробляти навчально-планову документацію щодо професійно-практичної підготовки;планувати й організовувати процес професійно-практичної підготовки; аналізувати, систематизувати, класифікувати педагогічні факти і явищазабезпечувати взаємодію учнів та педагогів професійного навчання;використовувати нові педагогічні технології  професійно-практичної підготовки;розробляти методичне забезпечення професійно-практичної підготовки;оцінювати професійні знання і вміння учнів.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної педагогіки,професійної педагогіки, теорії виховної роботи, педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«Управління емоціями в професійній діяльності»

Назва Управління емоціями в професійній діяльності
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Матійків Ірина Миколаївна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогічних працівників установ, що проводять освітню діяльність і прагнуть підвищити професійну компетентність та результативність  діяльності.
Обов’язковий зміст Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник / автор І. М. Матійків –  К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
Основна мета розвиток умінь емоційної саморегуляції, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності педагога, формування психологічної готовності до усвідомленого емоційного реагування у буденних, стресових та нестандартних професійних ситуаціях
Стислий опис Навчально-практичний курс «Управління емоціями в професійній діяльності» спрямований на вдосконалення умінь розуміти власні емоції та емоції інших людей, управляти ними в типових і емоціогенних ситуаціях професійної діяльності та використовувати для щоденної саморегуляції свого настрою й підвищення самоефективності в усіх сферах життя. В курсі запропоновано цикл занять, послідовна реалізація яких сприяє вдосконаленню умінь управляти емоціями в різних ситуаціях професійної й особистісної взаємодії, а також вдосконалення життєво важливих особистісних якостей.
Переваги Цінність курсу – у спрямованості на розвиток емоційно-компетентної, аутентичної, цілісної, творчої й духовної особистості. Кожне заняття містить рекомендації щодо виконання вправ, необхідні  пояснення,  роздаткові матеріали. Особливість програми – практична спрямованість, простота, доступність, легкість у використанні, швидке досягнення позитивних результатів завдяки унікальному поєднанню авторських інтерактивних методик.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: сучасні теорії емоційного інтелекту;техніки емоційного самоаналізу;прийоми і техніки управління собою (думками, емоціями, поведінкою);стратегії поведінки у конфліктах, способи їх вирішення тощо. По завершенню курсу слухачі вмітимуть: виявляти домінуючий тип емоційного реагування;володіти техніками емоційної саморегуляції;спрямовувати емоції на вирішення комунікативної ситуації;виявляти вторинні психологічні вигоди;застосовувати методи психофізіологічної саморегуляції;виявляти ієрархію цінностей, визначати і перетворювати ірраціональні думки, які спричиняють негативні переживання, на раціональні; розрізняти факти і припущення.
Графік оцінювання Вхідне тестування. Тестові запитання По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестових запитань, складених відповідно до змісту курсу. Оцінювання дає змогу слухачам курсів визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, а також окреслити напрями самовдосконалення.   
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної, вікової та педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Самооцінювання, інтерактивні міні-лекції, презентації, обговорення проблемних питань і групові дискусії, практичні завдання, ділові ігри та рольові ігри, перегляд і обговорення відео фрагментів, моделювання проблемних ситуацій, тематичні руханки, відпрацювання конкретних умінь та навичок, домашні завдання
Налагодження комунікації та взаємодії зі слухачами Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Виконання домашніх завдань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій. Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними»

Назва Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Матійків Ірина Миколаївна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
Для кого призначений Для педагогічних працівників установ, що проводять освітню діяльність і прагнуть підвищити професійну компетентність та результативність  діяльності.
Обов’язковий зміст 1. Матійків І. М. Вчимося позитивної взаємодії : практикум / [с. Христофора Буштин, СНДМ, Ірина Ковалик, Ірина Сіданіч та ін.] ; [укладач І. М. Матійків]. – Львів, Видавництво “Компанія “Манускрипт”, 2017. – 544 с.
Основна мета, цілі Ознайомити з процесом розв’язання конфлікту, зокрема шляхом посередництва, в якому третя сторона (посередник) забезпечує процес допомоги конфліктуючим сторонам дійти до взаємоприйнятного вирішення спірних питань; вдосконалити навички проведення переговорного процесу з проблеми конфлікту, посередництва та самопосередництва, ефективного спілкування в ділових стосунках.
Стислий опис У навчально-практичному курсі «Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними» Розглядаються питання: Поняття конфліктуДинаміка, етапи, структура конфліктуШляхи виходу з конфліктних ситуацій. Коло цінностей Організація і процедура посередницького процесу. Самопосередницво в конфлікті.Стадії процесу посередництва. Основні принципи Типові конфліктні ситуації в колективі та способи їх попередження, врегулюванняЗбереження самовладання в стресовій ситуаціїВикористання конфлікту для організаційного розвитку У курсі запропоновано цикл занять, послідовна реалізація яких сприяє вдосконаленню умінь врегульовувати конфлікти за стратегією «Виграв-виграв».
Переваги Цінність курсу – у практичній спрямованості, доступності викладу, швидкому досягненні позитивних результатів завдяки унікальному поєднанню авторських інтерактивних методик.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: психологічні особливості спілкування, міжособистісних взаємин, стосунків у колективі;технології аналізу та вирішення конфліктних ситуацій в педагогічній діяльності, зокрема, шляхом посередництва.   По завершенню курсу слухачі вмітимуть: налагоджувати психологічний контакт зі співрозмовником, конструктивну комунікацію, вирішувати різні комунікативні завдання;ефективно долати комунікативні бар’єри та вирішувати конфлікти, налагоджувати стосунки на засадах співпраці;використовувати технологію посередництва в педагогічній діяльності.
Графік оцінювання Вхідне тестування. Тестові запитання По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестових запитань, складених відповідно до змісту курсу. Оцінювання дає змогу слухачам курсів визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, а також окреслити напрями самовдосконалення.   
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної, вікової та педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Самооцінювання, інтерактивні міні-лекції, презентації, обговорення проблемних питань і групові дискусії, практичні завдання, перегляд і обговорення відео фрагментів, моделювання проблемних ситуацій, тематичні руханки, медитації, арт-практики, робота з метафоричними картами, відпрацювання конкретних умінь та навичок, домашні завдання
Налагодження комунікації та взаємодії зі слухачами Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Виконання домашніх завдань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій. Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«Інноваційні психологічні технології на допомогу педагогічному працівнику»

Назва Інноваційні психологічні технології  на допомогу педагогічному працівнику
Дати проведення курсу  
Обсяг 30 годин
Викладач Матійків Ірина Миколаївна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Кудрик Ліліана, доктор філософії, проф. МКА, доцент ЛОІППО, психолог, коуч
Для кого призначений Для педагогічних працівників установ, що проводять освітню діяльність і прагнуть підвищити професійну компетентність та результативність  діяльності.
Обов’язковий зміст 1. Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник / автор І. М. Матійків –  К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с. 2. Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню / авт.-упоряд. Л. Кудрик, А.Бешлей, У.Мельник. –  К.: «Видавнича група «Шкільний світ», 2019. – 216 с.
Основна мета Ознайомлення з сучасними психологічними технологіями та інструментами зростання особистості, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності педагога, формування психологічної готовності до усвідомлених виборів у житті, а також усвідомлених стратегій мислення, поведінки, емоційного реагування у буденних, стресових та нестандартних професійних і життєвих ситуаціях.
Стислий опис Навчально-практичний курс «Інноваційні психологічні технології  на допомогу педагогічному працівнику» спрямований на вдосконалення стратегій мислення педагога, що ведуть до успіху (коучингові технології); умінь управляти емоціями в типових і емоціогенних ситуаціях професійної діяльності та використовувати для щоденної саморегуляції свого настрою й підвищення самоефективності в усіх сферах життя; опанування техніками самотурботи та профілактики емоційного вигорання. В курсі запропоновано цикл занять, послідовна реалізація яких сприяє вдосконаленню умінь цілепокладання та досягнення бажаних результатів, опануванню сучасними стратегіями мислення, управляти собою в різних ситуаціях професійної й особистісної взаємодії, а також особистісному зростанню.
Переваги Цінність курсу – у спрямованості на розвиток емоційно-компетентної, аутентичної, цілісної, творчої й духовної особистості. Кожне заняття містить рекомендації щодо виконання вправ, необхідні  пояснення,  роздаткові матеріали. Особливість програми – практична спрямованість, простота, доступність, легкість у використанні, швидке досягнення позитивних результатів завдяки унікальному поєднанню авторських інтерактивних методик.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: комунікативні технології створення освітнього коуч-середовищасучасні теорії різних видів інтелекту інтелекту;прийоми і техніки управління собою (думками, емоціями, поведінкою); По завершенню курсу слухачі вмітимуть: використовувати базові коучингові техніки в педагогічній діяльності;володіти техніками емоційної саморегуляції;спрямовувати емоції на вирішення комунікативної ситуації;ставити запитання, які ведуть до запланованих результатів;виявляти ієрархію цінностей, визначати і перетворювати ірраціональні думки, які спричиняють негативні переживання, на раціональні.
Графік оцінювання Вхідне тестування. Тестові запитання По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестових запитань, складених відповідно до змісту курсу. Оцінювання дає змогу слухачам курсів визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, а також окреслити напрями самовдосконалення.   
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної, вікової та педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Самооцінювання, інтерактивні міні-лекції, презентації, обговорення проблемних питань і групові дискусії, практичні завдання, перегляд і обговорення відео фрагментів, моделювання проблемних ситуацій, тематичні руханки, медитації, арт-практики, робота з метафоричними картами, відпрацювання конкретних умінь та навичок, домашні завдання
Налагодження комунікації та взаємодії зі слухачами Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Виконання домашніх завдань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій. Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«Особистісне і професійне зростання психолога: Інноваційні технології »

Назва «Особистісне і професійне зростання психолога: Інноваційні технології »
Дати проведення курсу  
Обсяг 30 годин
Викладач Матійків Ірина Миколаївна, доцент НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Кудрик Ліліана, доктор філософії, проф. МКА, доцент ЛОІППО, психолог, коуч
Для кого призначений Для психологів і соціальних педагогів, що проводять індивідуальні консультації, освітню діяльність і прагнуть підвищити професійну компетентність та результативність  діяльності.
Обов’язковий зміст 1. Матійків І. М. Тренінг емоційної компетентності: навч.-метод. посібник / автор І. М. Матійків –  К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с. 2. Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню / авт.-упоряд. Л. Кудрик, А.Бешлей, У.Мельник. –  К.: «Видавнича група «Шкільний світ», 2019. – 216 с.
Основна мета Ознайомлення з сучасними психологічними технологіями та інструментами зростання особистості, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності психолога, соціального педагога, формування психологічної готовності до усвідомлених виборів у житті, а також усвідомлених стратегій мислення, поведінки, емоційного реагування у буденних, стресових та нестандартних професійних і життєвих ситуаціях.
Стислий опис Навчально-практичний курс «Особистісне і професійне зростання психолога: інноваційні технології» спрямований на підвищення ефективності й самоефективності психолога, соціального педагога шляхом опанування технологіями коучингу та вдосконалення стратегій мислення, емоційної компетентності, тілесного інтелекту. В курсі запропоновано цикл занять, послідовна реалізація яких сприяє вдосконаленню умінь цілепокладання та досягнення бажаних результатів, опануванню сучасними стратегіями мислення, управляти собою в різних ситуаціях професійної й особистісної взаємодії, а також особистісному зростанню.
Переваги Цінність курсу – у спрямованості на розвиток емоційно-компетентної, аутентичної, цілісної, творчої й духовної особистості. Кожне заняття містить рекомендації щодо виконання вправ, необхідні  пояснення,  роздаткові матеріали. Особливість програми – практична спрямованість, простота, доступність, легкість у використанні, швидке досягнення позитивних результатів завдяки унікальному поєднанню авторських інтерактивних методик.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: історію і філософію коучингукомунікативні технології створення освітнього коуч-середовищасучасні теорії різних видів інтелекту інтелекту;прийоми і техніки управління собою (думками, емоціями, поведінкою); По завершенню курсу слухачі вмітимуть: використовувати базові коучингові технології в процесі надання індивідуальної консультації, проведенні тренінгових занять та інших видах психологічної практики; ставити запитання, які ведуть до запланованих результатів;володіти техніками емоційної саморегуляції;виявляти ієрархію цінностей, визначати і перетворювати ірраціональні думки, які спричиняють негативні переживання, на раціональні.
Графік оцінювання Вхідне тестування. Тестові запитання По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теоретичного матеріалу за допомогою тестових запитань, складених відповідно до змісту курсу. Оцінювання дає змогу слухачам курсів визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, а також окреслити напрями самовдосконалення.   
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної, вікової та педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Самооцінювання, інтерактивні міні-лекції, презентації, обговорення проблемних питань і групові дискусії, практичні завдання, перегляд і обговорення відео фрагментів, моделювання проблемних ситуацій, тематичні руханки, медитації, арт-практики, робота з метафоричними картами, відпрацювання конкретних умінь та навичок, домашні завдання
Налагодження комунікації та взаємодії зі слухачами Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Виконання домашніх завдань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій. Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА»

Назва БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
Дати проведення курсу  
Обсяг 18 годин
Викладач Кудрик Ліліана Григорівна, кандидат філософських наук, доцент
Для кого призначений Для педагогів установ, що проводять освітню діяльність, які прагнуть поліпшити ефективність професійної діяльності.
Обов’язковий зміст Кудрик Л.Г. Самокоучинг: Як запобігти професійному вигоранню / авт.-упоряд. Л.Кудрик, А.Бешлей, У.Мельник.  – Київ: «Видавнича група «Шкільний світ», 2019. – 216 с. Кудрик Л.Г., Богосвятська А.-М.І. Сучасний педагог – тренер з розвитку і гармонізації особистості. – Львів: ЛОІППО, 2017. – 76 с.
Основна мета засвоєння основних теоретичних напрямів і практичних навичок ефективної педагогічної взаємодії, педагогічної підтримки, педагогічної фасилітації, наставництва та педагогічного коучингу, які можуть застосовуватись у практиці професійної роботи з різними групами людей (учні, студенти, працівники, батьки)
Стислий опис Зміст курсу «Базові компетентності сучасного педагога»  складений з урахуванням викликів сучасної освіти, її демократизації, формування розвивальної освітньої парадигми і педагогіки партнерства. Особистість педагога є головним інструментом педагогічної праці, тому його лідерські якості, комунікативні здібності, коучингові навички є запорукою ефективності освітнього процесу. Пропонований курс розрахований на професійне й особистісне зростання педагога, підвищення його фахової майстерності.
Переваги Інтенсивний курс, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін поглибити психолого-педагогічну компетентність сучасного педагога у його  підготовці до роботи в умовах розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства.
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: сучасні теоретичні і методологічні засади педагогічного спілкування, лідерства, педагогіки партнерства; сучасні вимоги до педагогічного спілкування; до особистості педагога – агента змін, тренера з розвитку і гармонізації особистості, здатного до створення комфортного для розвитку освітнього коуч-середовища. По завершенню курсу слухачі вмітимуть: вибирати адекватну до ситуації технологію педагогічного спілкування;  вести конструктивний діалог, протидіяти маніпуляціям і вирішувати конфлікти; застосовувати різні стилі лідерства, розвивати лідерський потенціал споживачів освітніх послуг; володіти технологіями та інструментами коучингу, задавати коучингові запитання, проводити заняття у стилі коучинг.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної і професійної педагогіки, теорії і методики виховання, загальної і педагогічної психології, теорії управління і лідерства, логіки, теорії комунікації, етики ділового спілкування.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами, робота в групах.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації з курсу. Обговорення спірних питань. Література до теми. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, портфоліо Підготовка до друку методичних рекомендацій чи посібників.

Опис курсу

«Розвиток освіти у сучасному світі»

Назва РОЗВИТОК ОСВІТИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Дубовик Оксана Вікторівна, викладач НПУ імені М. П. Драгоманова
Для кого призначений Для викладачів ЗЗСО та ЗПТО, майстрів виробничого навчання, методистів, керівників ЗЗСО та ЗПТО
Основна мета Ознайомлення з основними тенденціями розвитку освіти у сучасному світі
Стислий опис Пропонований курс розрахований на досить детальне вивчення сучасного стану освіти провідних країн світу: США, Німеччини, Франції, Японії; формування орієнтації в теоретико-методологічних концепціях зарубіжної і вітчизняної освіти, формування уміння аналізувати проблеми підготовки педагога з погляду порівняльної педагогіки
Переваги Інтенсивний курс, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін здійснити порівняльний аналіз основних освітніх процесів у сучасному світі
Очікувані результати   По завершенню курсу слухачі знатимуть: сучасні тенденції розвитку освіти закордоном, ефективні напрями реформування загальної і професійної освіти; досвід зарубіжних країн щодо організації початкової, середньої та вищої освіти. По завершенню курсу слухачі вмітимуть: аналізувати і порівнювати освітні системи окремих країн; узагальнювати і робити висновки про стан розвитку зарубіжних освітніх систем; визначати можливості і умови запозичення зарубіжного досвіду у вітчизняну освітню практику.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення курсу тестування і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної педагогіки, професійної педагогіки, теорії виховної роботи, педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації по курсу. Обговорення спірних питань. Література по темі. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.

Опис курсу

«Психолого-фізіологічні особливості взаємодії учасників освітнього процесу (теорія поколінь)»

Назва «Психолого-фізіологічні особливості взаємодії учасників освітнього процесу(теорія поколінь)»
Дати проведення курсу  
Обсяг 6 годин
Викладач Криницька Любомира Ярославівна, старший викладач НПУ імені М. П. Драгоманова кандидат педагогічних наук
Для кого призначений Для педагогічних працівників закладів і установ, що проводять освітню діяльність, прагнуть покращити навички взаємодії в професійній діяльності
Основна мета Підвищити рівень знань і умінь з вікової психології, необхідних для успішного здійснення         професійної діяльності
Стислий опис Зміст курсу дає розуміння ціннісних орієнтирів і проявів поведінки людей різних поколінь. Життєві переконання та підходи до вирішення різних ситуацій, погляди на побудову сім’ї, кар’єри, відпочинку, спілкування з підлеглими і керівниками, взаємодію в професійній діяльності відрізняються у представників різних вікових груп. Курс розрахований на сприяння  покращенню навичок взаємодії, розумінню самих себе і свого оточення, для осмислення  відмінностей між представниками різних поколінь, для уміння  знаходити спільну мову з людьми різного віку
Переваги Інтенсивний курс, якому властива гнучкість (можна коригувати залежно від потреб споживачів освітньої послуги), дозволить у короткий термін засвоїти  особливості взаємодії у різновікових колективах
Очікувані результати   Слухачі будуть знати основні положеннями теорії поколінь, розуміти відмінності представників різного віку, цінності, які мотивують, керують. визначають поведінку людей,. Знання, отримані в час курсу, будуть корисними для формування ефективних команд , для якісного управління колективами, при створенні спільнот  та проектів, які поєднують представників   різних вікових груп.
Графік оцінювання Вхідне тестування. По закінченню вивчення  курсу – тестування  і презентація творчої роботи.
Стислий опис оцінювання Оцінювання здійснюється у двох напрямах: засвоєння теорії за допомогою тестів; практичне втілення у творчій роботі. Тести складені відповідно до змісту курсу. Мета оцінювання не лише визначити рівень засвоєння теорії та вміння оперативно її застосувати, але й окреслити напрями самоосвіти для кожного слухача. 
Попередні знання та навички слухачів Базові знання з загальної педагогіки, історії, професійної педагогіки, соціальної психології педагогічної психології.
Діяльність слухачів під час вивчення курсу Активне слухання, дискусія, рефлексія, саморефлексія, обмін думками і досвідом, взаємодія з партнерами.
Налагодження комунікації Методичні рекомендації з курсу. Обговорення спірних питань. Література за темою. Консультації. Анкетування. Опитування. Підготовка творчих робіт, презентацій, Підготовка до друку збірників кращих творчих робіт, методичних рекомендацій чи посібників. Організація масових заходів з метою обміну досвідом і творчим доробком.