ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

ІСТОРІЯ

Історична довідка про Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

Львівський науково-практичний центр (нині Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова) створено 25 травня 1994 р. як підрозділ Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України з метою здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогіки та психології професійно-технічної освіти. Центр виник на базі двох наукових лабораторій, які діяли у Львові: заснована в 1989 р. лабораторія профтехпедагогіки (завідувач В. П. Жук, кандидат педагогічних наук) і заснована 1990 р. лабораторія проблем національної освіти, перетворена в 1993 р. в лабораторію гуманізації професійної освіти (завідувач – Г. С. Дегтярьова, кандидат філософських наук).

Створення Львівського науково-практичного центру мало на меті ліквідувати дефіцит наукових досліджень із професійної педагогіки і брак науковців із цієї галузі науки в Західному регіоні України, що позначилося на якості вищої та професійно-технічної освіти.

У 2001 р. Львівський науково-практичний центр повністю перейшов на дослідження науково-педагогічних проблем професійно-технічної освіти.

Згідно з постановою Президії АПН України від 17 листопада 2005 р. (протокол № 1-7/13-23) Центр виведено зі складу Інституту педагогіки і психології професійної освіти і перейменовано та підпорядковано Академії педагогічних наук України. Із лютого 2016 року заклад має назву Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

Протягом двадцяти двох років діяльності Центр виконав низку психолого-педагогічних досліджень у професійній освіті, зробив внесок у становлення системи неперервної професійної підготовки фахівців для сучасного ринку праці, зайняв гідне місце серед наукових закладів Західного регіону України. З його участю розробляли перспективні державні програми, концепції розвитку національної професійної освіти.

Із 2002 р. у Центрі діє відділ післядипломної освіти для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників професійно-технічних навчальних закладів. 

Відділ є навчальним підрозділом, який забезпечує потреби керівних, інженерно-педагогічних та інших педагогічних працівників професійних навчальних закладів України в підвищенні кваліфікації відповідно до їх інтересів та запитів, рівня соціальних вимог суспільства і держави.

Програмою підвищення кваліфікації передбачено освоєння викладачами, майстрами виробничого навчання, керівниками ПТНЗ основ професійної педагогіки і психології, інформаційно-методичного забезпечення, інноваційних технологій навчання, методики викладання дисциплін та ін.

Основний науково-педагогічний склад відділу становлять працівники Центру, а також інші працівники науково-методичних центрів, професійно-технічних навчальних закладів, управлінь професійно-технічної освіти Львівської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Волинської областей (відповідно до трудових угод).

До 2009 р. функціонували три лабораторії на громадських засадах (практичної психології, інтегративного навчання, моніторингу регіональної підготовки кадрів та їх соціального захисту).
Протягом 2007 – 2015рр. у Центрі працювала аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. 

Колегіальне керівництво Центром здійснювала вчена рада.

У Львівському науково-практичному центрі здійснюється видавнича діяльність. З 1995 року Центр започаткував видання «Науково-методичного вісника». Зі січня 1997 р. спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Національним університетом “Львівська політехніка” видається науковий журнал «Педагогіка і психологія професійної освіти», що є фаховим виданням України з педагогічних і психологічних наук (Реєстраційні свідоцтва ЛВ № 356 від 02.04.1997 р., КВ № 9351 від 17.11.2004 р. та КВ № 16646-5318 ПР від 24.03.2010 р.; ISSN 2218-5186). Постійний головний редактор журналу – доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України Н. Г. Ничкало. На сторінках видання друкуються статті з актуальних проблем філософії освіти, дидактики, методики і технологій навчання, виховання, психології професійної освіти, історії педагогіки, зарубіжної освіти тощо. Журнал публікує також визначальні державні документи, що стосуються реформування та розвитку освіти України. Журнал виходить шість разів на рік накладом 200 примірників та обсягом 13 друкованих аркушів.

Із метою апробації результатів науково-дослідних робіт у ПТНЗ Львівської обл. діяли експериментальні майданчики, на базі яких проводилися науково-педагогічні експерименти з проблем педагогічного діагностування, модульно-рейтингової технології навчання, інтеграції та наступності знань, гуманізації та гуманітаризації навчання, диференційованого навчання тощо.

Основні напрями НДР останніх трьох років:

1. Теоретичні та методичні засади професійної адаптації учнів ПТНЗ у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.

2. Теорія і методика професійно спрямованого вивчення природничо-математичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах в умовах регіону.

3. Теоретичні та методичні основи підвищення якості професійно-практичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

4. Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації.
Керівники Центру 

Упродовж двадцяти двох років Львівський науково-практичний центр очолювали: директор, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України Ярослав Григорович Камінецький (1994 – 1996, 2005 – 2013 рр.); заступник директора (на громадських засадах), доктор технічних наук, професор Ярослав Миколайович Ханик (1994 –1996 рр.); заступник директора Центру (на громадських засадах), а згодом заступник директора Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України з наукової роботи (Львівський науково-практичний центр), доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Петро Іванович Сікорський (1996 – 2000 рр.); заступник директора Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України з наукової роботи (Львівський науково-практичний центр), кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ярослав Михайлович Кміт (2000 – 2005 рр.); виконувач обов’язків директора Львівського НПЦ ПТО, доктор педагогічних наук, професор Григорій Петрович Васянович (лютий 2013 р. – травень 2016 р.). Із травня 2016 р. на посаду директора Львівського навчально-наукового центру професійної освіти призначений кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Копельчак Михайло Павлович.