ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

VIII Міжнародна наукова конференція “Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем”

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.П. ДРАГОМАНОВА

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра соціології та соціальної роботи

АКАДЕМІЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ ІМ. ГЕРОЇВ ВЕСТЕРПЛЯТТЕ м. ГДИНЯ

Відділ Гуманістичних і суспільних наук

СТАРОПОЛЬСЬКА ШКОЛА ВИЩА м. КЕЛЬЦЕ

Факультет педагогіки

СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ


Львівське обласне відділення САУ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІУ VIІI МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ»

Дата проведення конференції: 19-20 квітня 2018 року.

Місце проведення: Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Львів, вул. Кривоноса, 10).

Мета конференції: обговорення актуальних соціальних проблем країн Центрально-Східної Європи, підвищення інтересу молодих дослідників до активної наукової діяльності в галузі соціології, соціальної роботи та соціального забезпечення, сприяння формуванню наукових зв’язків між провідними навчальними і науковими закладами гуманітарного профілю України та країн Центрально-Східної Європи.

Спільна участь студентів, аспірантів і їхніх наукових керівників вітається.

Робота конференції передбачається за напрямами:

 • Сучасна Україна: цивілізаційне роздоріжжя чи поріг, який маємо подолати;
 • Соціальні проблеми нестабільних суспільств: ідентифікація та пошук шляхів регулювання;
 • Суб’єкти регулювання соціальних проблем та їх взаємодія;
 • Розмаїття соціокультурних практик у сучасному суспільстві: шлях пошуку його єдності чи провокування розколів;
 • Глобалізаційні процеси в сучасному світі та перспективи країн Центрально-Східної Європи;
 • Проблеми самореалізації молоді в сучасному суспільстві;
 • Мігранти та вимушені переселенці в Україні та країнах Центрально-Східної Європи;
 • Проблеми адаптації мігрантів у сучасному суспільстві;
 • Державні та громадські соціальні служби: особливості роботи та їх взаємодія;
 • Соціальні детермінанти здоров’я населення, громад, сімей, індивідів;
 • Здоров’язбережувальна діяльність соціального працівника;
 • Соціальна робота і соціальне забезпечення в системі інструментів регулювання соціальних проблем.
 • Інформаційний супровід і медіаформати соціальних проблем;
 • PR-технології у процесі врегулювання соціальних проблем.

До початку конференції буде надруковано збірник матеріалів. Матеріали виступу публікуватимуться мовою оригіналу.

Умови участі: Оформлену заявку на участь у конференції, тези доповіді прикріпленим файлом за нижче наведеними зразками просимо надсилати до 24 березня 2018 року на електронну адресу: socio.nulp@gmail.com

Організаційний внесок складає 150 грн. У вартість входять: програма конференції, збірник матеріалів, супровідні матеріали, кава-брейк. Учасники конференції можуть сплатити оргвнесок поштовим переказом або через поповнення карткового рахунку (реквізити будуть вказані в листі-запрошенні).

Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників. Оргкомітет конференції може надати учасникам інформацію про місця та умови проживання.

За додатковою інформацією звертатися: socio.nulp@gmail.com

Гурій Богдана Богданівна +380963986531

Герус Ольга Ігорівна +380674471854

Бойко Ірина Ігорівна +380974994222

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИСТУПУ

 1. Обсяг – до 3 сторінок формату А4, через 1,5 інтервали. Поля: всі поля – 2 см.
 2. Шрифт: Times New Roman, розмір
 3. Прізвище та ініціали автора, а також прізвище та ініціали наукового керівника, його вчене звання та науковий ступінь (для студентів) розміщуються у правій половині аркуша над текстом. Нижче (під ініціалами) назва установи (курсивом), через два інтервали – назва тез великими літерами, нижче – текст. Перенесення слів у назві статті, прізвищах, назвах організації і адресах не допускається. Література (якщо є посилання) – 12 пт. Текст доповіді має бути добре відредагованим відповідно до поставлених вимог.
 4. Оргкомітет залишає за собою право редагувати надіслані для публікації матеріали.
 5. Матеріал для публікації надсилається на адресу оргкомітету електронною поштою

(е-mail: socio.nulp@gmail.com).

 1. Виступ на конференції – до 5 хвилин.
 2. За потреби для виступу Ви можете підготувати мультимедійну презентацію.
 3. Якщо виступ планується польською чи російською мовою, то мультимедійну презентацію доцільно перекласти українською або англійською мовою.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Бойко І.І.

Наук. керівник: д-р. політичних наук, доцент Климанська Л.Д.

Національний університет «Львівська політехніка» (якщо науковий керівник не є співавтором доповіді)

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА У ФОКУСІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДИСКУРС-АНАЛІЗУ

……………………………………………………………………………

ЛІТЕРАТУРА: (зразок оформлення: http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury)

ЗАЯВКА

на участь у VIII Міжнародній науковій конференції

«Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем»

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва доповіді

Назва організації (навчального закладу) Спеціальність Курс/ рік навчання для студентів та аспірантів Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (для студентів та аспірантів)

Науковий ступінь, вчене звання наукового керівника Контактний тел. E-mail Передбачаю бути присутнім (потрібне підкреслити) : ТАК / НІ. Чи є потреба у мультимедійному обладнанні для презентації: ТАК / НІ. Чи є потреба у інформації про місце проживання (потрібне підкреслити) : ТАК / НІ.

National Pedagogical Dragomanov University

Lviv Educational and Scientific Center of Professional Education

Lviv Polytechnic National University

The Department of Sociology and Social Work

Polish Naal Academy

The Faculty of Humanities and Social Sciences

Old Polish University in Kielce

The Faculty of Pedagogics

SOCIOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE


Lviv Regional Department of SAU

INVITATION

TO VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

«SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFARE – REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS»

Dates of the conference: April 19 – 20, 2018.

Location: Lviv Educational and Scientific Center of Professional Education of National pedagogical Dragomanov university (Lviv, Kryvonosa St.10).

Purpose of the conference: the discussion of the Central and Eastern Europe countries actual social problems, increasing the interest of young researchers for active scientific activities in the field of sociology and social work, as well as promoting scientific relations between leading educational and research institutions in humanities of Ukraine and Central and Eastern Europe countries.

Joint participation of students, PhD stusents and their supervisors is encouraged.

The work of the conference will be held within the following sections/directions:

 • Modern Ukraine: the civilizational crossroads or the threshold that should be overcome;
 • The social problems of unstable societies: identifying and finding the ways of regulation;
 • The subjects of social problems regulation and its cooperation;
 • A variety of social and cultural practices in the modern society: the way to find its unity or provoke the splits;
 • Globalization processes in the modern world and the prospects of Central and Eastern Europe countries;
 • The problems of youth self-realization in the modern society;
 • Migrants and internally displaced people in Ukraine and countries of Central and Eastern Europe;
 • The problems of migrant’s adaptation in the modern society;
 • The state and public social services: work peculiarities and its cooperation;
 • The social determinants of communities, families and individuals health;
 • The healthkeeping activities of social worker;
 • The social work and social welfare in the system of social problems regulating instruments;
 • An information support and media formats of social problems;
 • PR-technologies in social problems settling.

By the beginning of the conference the collection of abstracts will be published. The materials of the report will be published in the original language.

Participation: you need to fill in and submit the application form and report materials, designed according to the requirements until March 24, 2018 to the address: socio.nulp@gmail.com.

Organizing fee is 10 EUR. The price includes: the conference program, the collection of abstracts, handouts, coffee break). Participants may pay the fee through postal order or recharge card account (requisites will be specified in the invitation email).

Travel, accommodation and food are at the expense of participants. Organizing Committee provides participants with information about the accommodation and living conditions.

For additional information please contact: socio.nulp@gmail.com

Bohdana Hurii – +38(096) 39-86-531

Olha Herus – +38(067) 44-71-854

Iryna Boiko – +38(097) 49-94-222

REQUIREMENTS ON DESIGN OF PUBLICATIONS AND SPEECH

 1. Scope – up to 3 pages A4, with interval 1,5. Margins: all margins – 2 cm.
 2. Font: Times New Roman, size 12.
 3. Surname and initials of the author, also with surname and initials of the scientific advisor, his rank and degree are placed in the right half of paper over the text. Below (under initials) should be placed the name of the organization (in italics), in two intervals – title of the abstract in capital letters, below should be placed the text. Hyphenation in the title of abstract, last name, name of organization and in the addresses is not allowed. Literature (if there are links) – 12 pt. Text of the paper should be strongly edited according to the proposed requirements.
 4. The Organizing Committee reserves the right to edit the submitted materials for publication.
 5. Material for publication is sent to the Organizing Committee by e-mail (e-mail: socio.nulp@gmail.com).
 6. Speech at the conference should be up to 5 minutes.
 7. If necessary, you can prepare a multimedia presentation for the report.
 8. If your speech is in Polish or Russian language, then the multimedia should be in Ukrainian or English.

EXAMPLE OF PUBLICATION DESIGN

Iryna Boiko

Scientific advisor: Doctor in Political Sciences, docent Klymanska L.D.

Lviv Polytechnic National University

SOCIAL PROBLEM IN FOCUS SOCIOLOGICAL DISCOURSE ANALYSIS APPROACH

……………………………………………………………………………

REFERENCES: (sample of registration http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury)

APPLICATION FOR

Mfor participation in the VIII International scientific conference

«SOCIOLOGY – SOCIAL WORK AND SOCIAL WELFAR – REGULATION OF SOCIAL PROBLEMS»

Full name

Title of the report

Name of the organization (educational or research institution)

Specialty

Year of study for students and postgraduates Full name of the scientific advisor

Degree, academic status of scientific advisor Your telephone number E-mail I suppose to be present at the conference (underline): YES / NO Is there a need for multimedia equipment for presentation? (underline): YES / NO Is there a need for information about accommodation? (underline): YES / NO

22 Березня 2018

Автор: